We create, manage & syndicate
product content for omni-channel use

ดูวีดีโอของเรา
  • ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง
  • เก็บข้อมูลจากแพ็ค
  • เก็บน้ำหนักและขนาด
  • ตรวจสอบคุณภาพและข้อมูลของภาพ
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • กระจายไปยังร้านค้าปลีก
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม